Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

  Algemene voorwaarden

  ALGEMENE VOORWAARDEN

  www.aquascaper.be
  [email protected]
  +32 (0) 468 089 207

   

  Algemene Voorwaarden van Aquascaper BV, gevestigd te 3012 Wilsele-België, Aarschotsesteenweg 662 - 3012 Wilsele


  1. Algemeen


  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Aquascaper.be. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Aquascaper.be. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
  1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Aquascaper.be behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
  1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Aquascaper.be erkend.
  1.4 Aquascaper.be garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.


  2. Levering


  2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Aquascaper.be bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
  2.3 Aan de leveringsplicht van Aquascaper.be zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door
  Aquascaper.be geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
  2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.


  3. Prijzen


  3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit
  noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
  3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en
  zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO en inclusief 21% BTW.


  4. Zichttermijn / herroepingsrecht


  4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet Verkopen op afstand, heeft de
  afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Dit geldt niet voor levende zaken zoals dieren en planten. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Aquascaper.be heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Aquascaper.be. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
  Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en
  bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt,
  bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Aquascaper.be er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkostenaan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening enrisico van de afnemer.
  4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zakenen zal in geen geval betrekking hebben op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door Aquascaper.be aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij Aquascaper.be slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.
  4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
  diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen.
  4.4 Indien er goederen beschadigd aankomen bij de levering dient de klacht binnen de 24 uur na aankomst te gebeuren. Er dienen ons duidelijke foto's geleverd te worden van de beschadiging of het kwaliteitsprobleem van de artikelen en de verpakking, deze foto's moeten binnen de 24 uur na aankomst bezorgd worden.


  5. Gegevensbeheer


  5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Aquascaper.be, dan worden uw gegevens opgenomen in het
  klantenbestand van Aquascaper.be. Aquascaper.be houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw
  gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
  5.2 Aquascaper.be respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een
  vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
  5.3 Aquascaper.be maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.


  6. Garantie


  6.1 Aquascaper.be garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
  6.2 De garantietermijn van Aquascaper.be komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Aquascaper.be is
  echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
  6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Aquascaper.be) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Aquascaper.be.
  Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Aquascaper.be schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
  6.4 Indien klachten van de afnemer door Aquascaper.be gegrond worden bevonden, zal Aquascaper.be naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Aquascaper.be en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Aquascaper.be) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Aquascaper.be gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Aquascaper.be voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
  6.5 Aquascaper.be is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen
  bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
  6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Aquascaper.be in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Aquascaper.be en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.


  7. Aanbiedingen


  7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
  7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Aquascaper.be zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
  7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Aquascaper.be slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
  bevestigd.
  7.4 Aanbiedingen van Aquascaper.be gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
  7.5 Aquascaper.be kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
  7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk
  overeengekomen.


  8. Overeenkomst


  8.1 Een overeenkomst tussen Aquascaper.be en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht doorAquascaper.be op haalbaarheid is beoordeeld.
  8.2 Aquascaper.be behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.


  9. Afbeeldingen en specificaties


  9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren,
  afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Aquascaper.be gelden slechts bij benadering, zijn
  indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De beschrijvingen zijn indicatief.


  10. Overmacht


  10.1 Aquascaper.be is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden
  nagekomen ten gevolge van overmacht.
  10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Aquascaper.be alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
  10.3 Aquascaper.be behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Aquascaper.be gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
  10.4 Indien Aquascaper.be bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
  voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


  11. Aansprakelijkheid


  11.1 Aquascaper.be is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

  12. Eigendomsvoorbehoud


  12.1 Eigendom van alle door Aquascaper.be aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij
  Aquascaper.be zolang de afnemer de vorderingen van Aquascaper.be uit hoofde van de overeenkomst of
  eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Aquascaper.be wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige
  verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
  12.2 De door Aquascaper.be geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
  12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
  12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Aquascaper.be of een door Aquascaper.be aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Aquascaper.be haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
  12.5      Indien derden beslagleggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Aquascaper.be zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  12.6      De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Aquascaper.be.


  13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter


  13.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
  13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Aquascaper.be en koper, welke niet in
  onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Leuven kennis, tenzij Aquascaper.be er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

  Vergelijk 0

  Voeg nog een product toe (max. 5)

  Start vergelijking