Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

  Privacy Policy

  Uw privacy & Aquascaper.be


  We hechten veel waarde aan vertrouwen. Hier beschrijven we hoe we zorgen voor de bescherming van uw
  persoonsgegevens.


  Deze webshop loopt via lightspeed Shop, deze zorgen al decennia lang voor uw betaalgegevens en van die van miljoenen andere Belgen. Daarom voldoen zij aan:
  • de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming
  Hun werkprocessen zijn helemaal ingericht op de strenge eisen van al deze wetten. En hun dataverkeer is
  robuust beschermd. Zo verzekeren wij u van uw privacy en die van uw klanten.
  Basisprincipes van privacy
  Dat we aan deze wetten voldoen, betekent kort door de bocht dat we ons aan deze basisprincipes houden:
  • We vertellen u over uw rechten en handelen pas als u toestemming geeft om uw gegevens te verwerken.
  • We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering van ons werk.
  • We verzamelen alleen de gegevens die voor ons werk noodzakelijk zijn.
  • We zorgen dat uw persoonsgegevens correct zijn en blijven.
  • We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.
  • We beschermen uw persoonsgegevens tegen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging.
  • We kunnen aantonen aan deze regels te voldoen.
   
  Uw rechten


  Wij gaan zo zorgvuldig en veilig mogelijk om met uw gegevens. Als u dat wilt nagaan, is het goed te weten dat u – als eigenaar van uw persoonsgegevens – diverse rechten heeft.
  Recht op informatie U heeft het recht geïnformeerd te worden over onze werkprocessen waarin uw persoons- en betalingsgegevens in rond gaan.
  Contact: [email protected]
  Recht op inzage U heeft het recht de persoonsgegevens in te zien die wij van u hebben. Wilt u gebruik maken van dit recht? Geen punt. Wel verifiëren we eerst uw identiteit, waarna we al uw gegevens opzoeken. Alle data die we van u hebben, sturen we u toe. En we informeren u over de details van ons verwerkingsproces, zoals het doel, de bewaartermijn, met wie de gegevens worden gedeeld en hoe de gegevens zijn verkregen. We streven ernaar u binnen een maand inzage te geven. Wanneer dit langer gaat duren, informeren we u daarover.
  Contact: [email protected]
  Recht op correctie, beperking en verwijdering
  U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben, te corrigeren of aan te vullen, of om een deel van uw gegevens te verwijderen, zodat we met beperkte gegevens verder gaan. En u heeft het zogeheten ‘recht op vergetelheid’, wat betekent dat u alle gegevens die wij van u hebben, kunt laten verwijderen. De wet verplicht ons overigens bepaalde gegevens wel te bewaren. Die kunnen we dus niet verwijderen.
  Contact: [email protected]
  Recht op dataoverdracht
  U heeft het recht de persoonsgegevens die Aquascaper.be van u heeft, digitaal over te dragen aan een andere instantie. Wilt u dit, dan leveren wij uw gegevens in een gestructureerd en gangbaar bestandsformaat aan. Dit mogen we alleen doen met persoonsgegevens die u persoonlijk aan ons heeft verstrekt, of waarvoor u ons nadrukkelijk toestemming heeft gegeven deze te verwerken, of die we hebben verkregen door de uitvoering van onze overeenkomst. We streven ernaar u binnen een maand het bestand voor dataoverdracht te verstrekken. Wanneer dit langer duurt, informeren we u daarover.
  Contact: [email protected]
  Recht op bezwaar
  Als u vindt dat wij ten onrechte persoonsgegevens van u verwerken, dan nodigen we u uit dat aan ons kenbaar te maken. Als uw bezwaar terecht is, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens stoppen. Ook kunt u een officiële klacht indienen als u vindt dat wij onzorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u ons dat meldt, zullen we onze processen kritisch nalopen en eventuele tekortkomingen wegnemen. We streven ernaar uw klacht binnen vijf werkdagen af te handelen. Mocht dit langer duren, informeren we u daarover. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  Contact: [email protected]
  Dien een klacht in bij Autoriteit Persoonsgegevens

   

  Hoe we omgaan met uw data


  Met allerlei technische en organisatorische maatregelen beschermen we uw privacy zo goed mogelijk. Met
  certificeringen door nationale en internationale kwaliteits- en veiligheidsstandaarden laten we zien hoe serieus we dat nemen. Bijvoorbeeld met de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Lees hoe we uw privacy in onze werkprocessen beschermen. Hier waakt onze leverancier CCV over.


  Drievoudige bescherming van data door lightspeed
  • De verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige omgang met data ligt allereerst bij onze collega’s die dagelijks persoonsgegevens verwerken. Zij zitten middenin dataverwerkingsprocessen en zien de inhoud van applicaties. Zij beoordelen dan ook iedere dag of alle processen correct functioneren.
  • De afdeling risicomanagement en de functionaris gegevensbescherming ondersteunen en adviseren daarbij. Ze stellen beleid op, voeren risicoanalyses uit, en toetsen of de werkprocessen inderdaad voldoen aan de regelgeving.
  • Tot slot controleren onze onafhankelijke interne auditafdeling en de functionaris gegevensbescherming of de samenwerking tussen bovengenoemde collega’s goed functioneert, en of we inderdaad onze wettelijke en zakelijke verplichtingen waarmaken.
  Werkprocessen bewaken door lightspeed
  Soms kan een nieuw werkproces risico’s betekenen voor uw persoonsgegevens. Daarom toetsen we elk nieuw werkproces eerst aan de Data Protection Impact Assessment (DPIA). Ook voeren we een risicoanalyse en een technische controle uit. Zo weten we zeker dat het autorisatieproces, de beveiliging en de administratie correct verlopen.
  Administratie van activiteiten Elke activiteit die we uitvoeren in het dataverwerkingsproces, houden we nauwkeurig bij, zodat we altijd kunnen achterhalen wat er gebeurt met uw persoonsgegevens.
  Doel van datagebruik Persoonsgegevens van medewerkers gebruiken we alleen voor de uitvoering van onze plichten als werkgever. Persoonsgegevens van klanten gebruiken we alleen voor de uitvoering van onze diensten, bijvoorbeeld voor het:
  • sluiten of wijzigen van overeenkomsten,
  • verwerken en analyseren van bestellingen,
  • oplossen van geschillen en betwiste bestellingen,
  • analyseren van data om onze dienstverlening te verbeteren

   

  Bewaartermijn


  We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het beoogde doel en niet langer dan de wettelijke termijn ons voorschrijft. Die bewaartermijn bewaken we door termijn en persoonsgegevens bij elkaar te bewaren.
  Fraude bestrijden
  CCV werkt samen met banken, creditcardmaatschappijen en andere partijen die fraude bestrijden. Daarvoor is het soms nodig om gegevens met hen te delen. Dit gebeurt altijd volgens de wettelijke voorschriften en alleen als onze functionaris gegevensbescherming zijn expliciete toestemming verleent.
  Up-to-date blijven door lightspeed. De medewerkers van lightspeed zijn zich bewust van het belang van privacy. Zij zijn getraind in het beschermen van uw privacy en het beveiligen van informatie. We zorgen ervoor dat dit bewustzijn en deze kennis up-to-date blijven. Dat doen we onder meer met een e-learningprogramma en door intern regelmatig informatie te delen. Onze functionaris  gegevensbescherming en de corporate information security officer houden dit in de gaten. 

   

  In het geval van een datalek


  Hoe goed we ons werk ook doen, er bestaat altijd het risico van een datalek. Dat kan door een fout van ons of volledig buiten ons om gebeuren. In elke situatie waarin persoonsgegevens verloren gaan of in verkeerde handen vallen, is sprake van een datalek.
  Wanneer we een datalek ontdekken, is directe actie nodig. Eerst onderzoeken we om welke  persoonsgegevens het gaat. Is de inbreuk mogelijk van invloed op uw rechten en vrijheden, dan melden we het lek binnen 72 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij een hoog risico informeren we u ook meteen. Daarnaast onderzoeken we het lek grondig. We achterhalen wat er precies is gebeurd, welke gegevens zijn blootgesteld aan gevaar, wie daar mogelijk achter kunnen zitten en hoe we dat in de toekomst kunnen voorkomen, zodat we onze beveiliging kunnen aanscherpen. Bovendien leggen we al onze bevindingen over het datalek zorgvuldig vast, zodat we er ook op een later tijdstip nog van kunnen leren.
  Datalek melden
  Heeft u het vermoeden dat er sprake is van een datalek? Dan horen we dat graag direct, inclusief de redenen of de signalen waarop u uw vermoeden baseert.
  Contact: [email protected]
   

  Termen en begrippen


  Persoonsgegevens
  Alle informatie die gaat over een persoon, bijvoorbeeld een naam of e-mailadres. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Denk aan een IP-adres, een pasnummer of transactiegegevens. In combinatie met andere gegevens zijn deze herleidbaar tot een persoon.
  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd. Europese wetgeving over de zorgvuldige verwerking en het vrije verkeer van persoonsgegevens. Deze wet is van kracht in alle Europese lidstaten sinds mei 2016. Organisaties kregen tot 25 mei 2018 de tijd om te zorgen dat hun administratie en werkprocessen aan deze wet voldoen.
  Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
  De landelijke toezichthouder op het gebied van privacy. Wanneer u denkt dat Aquascaper.be uw
  persoonsgegevens ten onrechte of onjuist verwerkt en u komt er met ons niet uit, kunt u de Autoriteit
  Persoonsgegevens inschakelen. Data Protection Impact Assessment (DPIA)
  Soms kan een nieuw werkproces risico’s betekenen voor uw persoonsgegevens. Daarom toetsen we elk nieuw werkproces eerst aan de Data Protection Impact Assessment (DPIA). In de Algemene Verordening
  Gegevensbescherming (AVG) staan de eisen waaraan deze toets moet voldoen
  Databeheerder door lightspeed
  Een persoon of organisatie die – individueel of in samenwerking met derden – persoonsgegevens registreert of beheert. De databeheerder is ook verantwoordelijk voor de inrichting en het functioneren van het dataverwerkingsproces. CCV is databeheerder van de persoonsgegevens van onze klanten.
  Dataverwerker Een persoon of organisatie die persoonsgegevens verwerkt namens de databeheerder. Wij zijn dataverwerker van betalingsgegevens namens een aantal klanten. Een dataverwerker en -beheerder sluiten altijd een overeenkomst af. Daarin staan voorwaarden om de beveiliging van persoonsgegevens te garanderen.
  Klant
  Een persoon die een relatie aangaat met ons. Dat kan een bezoeker zijn van onze website, een afnemer van onze diensten of producten, een leverancier of een samenwerkingspartner.
   

  Hoe we omgaan met cookies


  Om onze site goed te laten functioneren, maken we gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die we plaatsen op uw computer, tablet of telefoon. Zo’n bestand registreert gegevens, bijvoorbeeld over de pagina’s die u bekijkt. Dat is volledig anoniem, uw identiteit is niet te achterhalen. Maar het gaat wel over úw gedrag. Daarom informeren we u graag over cookies en uw mogelijkheden.
  Doel van onze cookies Cookies zijn zowel nuttig voor u als voor ons. Zo zorgen cookies ervoor dat u niet herhaaldelijk dezelfde informatie hoeft in te voeren. En krijgt u informatie voorgeschoteld die is afgestemd op uw interesses. Ook gebruiken we cookies om het websitegebruik te analyseren. Met die inzichten maken we de site gebruiksvriendelijker.
  We gebruiken cookies voor diverse doelen:
  • Om communicatie over een digitaal netwerk mogelijk te maken.
  • Voor het onderzoeken van het gebruik van onze website.
  • Voor het aangaan of de afwikkeling van een overeenkomst.
  • Voor de levering van een door u gevraagde dienst.
  • Om uw interesses te ontdekken op basis van uw gedrag op onze site.
  • Om derden in staat te stellen uw interesses te ontdekken.
  Liever geen cookies
  U kunt zelf bepalen of/en welke cookies u accepteert. Deze keuze heeft mogelijk wel gevolgen. Als u onze
  cookies tegenhoudt, kunnen wij niet meer beloven dat onze website optimaal werkt.
  • U kunt instellen welke van onze cookies u wel accepteert en welke niet. Bijvoorbeeld dat u wel meewerkt aan statistieken, maar niet aan gepersonaliseerde informatie. Direct uw voorkeuren instellen :
  • U kunt uw browser – Chrome, Safari, Internet Explorer – zo instellen dat u een waarschuwing krijgt als een website cookies wil plaatsen. Of dat uw browser per definitie alle cookies weigert, of alleen die van derden. Ook kunt u reeds geplaatste cookies weghalen. Zorg dat u deze instellingen wijzigt op elk apparaat en browser die u gebruikt.
  • U kunt instellen dat Google Analytics op geen enkele site uw gedrag kan volgen. Als u dat wilt, kunt u zich bij Google afmelden voor al hun cookies. Ga naar Google en meld u hier af.

  Vergelijk 0

  Voeg nog een product toe (max. 5)

  Start vergelijking